معتبر جایزه‌ی دانشمند مصطفی(ص)
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جایزه‌ی معتبر مصطفی(ص) در دستان دانشمند برجسته‌ی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی