مدیره هیات ماه خانه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ابقای هیات مدیره خانه سینما برای 9 ماه دیگر