مالزیایى خدمه سوخت حامل
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کشتى حامل سوخت قاچاق با ١٦ خدمه مالزیایى متوقف شد