فهرج شود در می
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مدرسه خیری در فهرج ساخته می شود