فرهنگ جدید حوزه‌ی نهادینه‌کردن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ایجاد جریان جدید در حوزه‌ی گفت‌وگو/ نهادینه‌کردن فرهنگ مناظره در بین دانش‌آموزان