سرپرست منصوب شد آموزشی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی شهید بهشتی منصوب شد