ساختار متناسب حوزه جامعه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نیازمند بازتعریف ساختار جدید متناسب با شرایط جامعه در حوزه فرهنگ هستیم