زکات» حکومت اسلامی فرآیندهای
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برگزاری نشست «آشنایی با فرآیندهای عملی و اجرایی زکات» در حکومت اسلامی