در ملزومات ویروس با
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عزم جدی شرکت های دانش بنیان جهاددانشگاهی در ساخت ملزومات مقابله با ویروس کرونا