در سوریه را سوریه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • داعش 3 نفر را در سوریه سوزاند