درمنه مناطق در ارزیابی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ارزیابی تنوع گیاه درمنه در مناطق هیرکانی