خود «نقش بین‌المللی شناخت/نقش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جشنواره «نقش تن‌پوش» برگزیدگان خود را شناخت/نقش تن‌پوش بین‌المللی می‌شود