تولیدی واحدهای 62 رسیدگی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • رسیدگی به 62 مورد از مشکلات واحدهای تولیدی استان کردستان