انتخاب وزیرآموزش یک احتمال
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • احتمال انتخاب یک زن به عنوان وزیرآموزش و پرورش