انتخابات پرهیز از پرهیز
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مجریان انتخابات از جانبدارى دواطلبان پرهیز کنند