استقلال فاطمی: خوب اصلاً
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • فاطمی: اوضاع استقلال اصلاً خوب نیست!