مهم دستاوردهای متعدد نهاد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • معرفی دستاوردهای متعدد جهاددانشگاهی به جامعه/ نقش مهم این نهاد در پیشرفت کشور