حفظ استراتژیک جهاددانشگاهی داشتن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • لزوم داشتن تفکر استراتژیک برای حفظ جهاددانشگاهی