و فروشی روز گران
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برخورد با گران فروشی و کم فروشی نان از روز شنبه