قطع شبکه آب آبادان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • شبکه آب در آبادان قطع شد