برخورد گران و شنبه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برخورد با گران فروشی و کم فروشی نان از روز شنبه