98 بنیه کرد:برداشت میلیارد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مجلس تصویب کرد:برداشت 1.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی در سال 98