96 مخابراتی بهره در
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بهره برداری از 96 پروژه های مخابراتی یزد در هفته دولت