5 ساعته
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • گروگانگیری مسلحانه 5 ساعته، هر 4 گروگان آزاد شدند