2 به نیم سکه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نیم سکه به 2 میلیون تومان نزدیک شد