یا اصلاح دستگاه زیر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آماده نبودن زیر ساخت ها از سوی دیگر ادارات اصلاح معابر شهری را غیر ممکن کرده است/ادارات خدمات رسان رابطه دو طرفه را با شهرداری تقویت کنند/کوتاهی یا ناتوانی سایر دستگاه ها به حساب شهرداری نوشته نشود