گروه صریح خارجه تناقض
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • واکنش تند وزارت خارجه به بیانیه گروه هفت؛ در تناقض صریح با برجام است