منصوب مریوان سرپرست دانشگاه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سرپرست دانشگاه آزاد واحد مریوان منصوب شد