شکوری: لیگ پیشنهاد فدراسیون
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • شکوری: پیشنهاد فدراسیون فوتبال لغو مسابقات لیگ است