سرخس در نامه فرصت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ایجاد بیش از 5 هزار فرصت شغلی در سرخس با انعقاد 70 تفاهم نامه اقتصادی