در دهم درصدی کردستان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • افزایش هشت دهم درصدی نرخ مشارکت در کردستان