درصد اجاره 98 اتحادیه:
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اتحادیه: 98 درصد مستاجران ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند