درآمد /نرخ مشخص میزان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • میزان حقوق معاف از مالیات مشخص شد /نرخ مالیات بر درآمد در سال 98