تلفیق کمیسیون در بودجه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کلیات بودجه 98 در کمیسیون تلفیق تصویب شد