تسهیل می‌شود و اروپا
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • روابط تجاری ایران و اروپا تسهیل می‌شود