بیدگل درآران 600 بیش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • آبیاری نوین در بیش از 600 هکتار زمین های کشاورزی درآران و بیدگل