به صنعتی واگذاری شریف
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • واگذاری مسوولیت دبیرخانه کمیته فنی متناظر ct 96 استاندارد ایزو به جهاددانشگاهی صنعتی شریف