«بسته آبانماه حمایتی پرداخت
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • پرداخت «حقوق» آبانماه بازنشستگان کشوری همراه با «بسته حمایتی دولت»