بر هرمزگان/تاثیر دما مناطق
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • افزایش نسبی دما در هرمزگان/تاثیر اندک موج بارشی بر مناطق غربی هرمزگان