برای 21 برای هر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برای هر راس گاو 21 آزمایش انجام می‌شود