استان کند زیربنایی و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جهاددانشگاهی به نیازهای اساسی و زیربنایی استان توجه ویژه کند