ارزشهای انتقال نیازمند در
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • لزوم استفاده از ابزار هنر در انتقال مفاهیم اربعینی/​​​​​​​درک ارزشهای دینی، نیازمند منظری صحیح است