اختتامیه ارومیه در برگزار
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اختتامیه چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی در ارومیه برگزار می شود