اتحادیه: ظرفیت 98 نرخ
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اتحادیه: 98 درصد مستاجران ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند