آزاد انتصاب و سرپرست
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • انتصاب سرپرست مرکز رسانه و نشر علمی آزاد