پیشنهاد بودجه درصدی به
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • سه انتقاد به پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در بخشنامه بودجه 98