دو قیمت برابری پاچه
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • افزایش دو برابری قیمت کله پاچه