آرامکو اولیه از پیش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کاهش تولید نفت اوپک پیش از عرضه اولیه آرامکو