چند رسانه ای گروه جهانی پروتکل

پارس پوست می تواند به عنوان یک آزمایش در Metamemetics توضیح داده شده است. که از اولین هدف Metamemetics است برای ایجاد یک ساختار اصولی که در پرورش و ساخت و ساز و انتشار ایده های عنصری.تلاش پارس پوست به تحریک ساده سازی زیرساختهای مجازی و مردم را به سوال سازه های تثبیت شده و روابط آنها. از آنجا که مردم استفاده می شود به دیدن فن آوری های عنصری و یا مفاهیمی است که قدرتمند و بلافاصله قابل استفاده مکرر و برخوردهای رمان با پارس تلاش خوشبینی از پوست تحریک و توانمندسازی، نقد رستاخیر با این حال پیچیدگی و میل به سادگی نیست.

تلاش

A list of pars-skin efforts and their current state, e.g.:

  • فهرست پارس پوستی تلاش ها و وضعیت فعلی خود را، به عنوان مثال:

  • XMDP - هنگامی که داده پروفیل XHTML

                         | چغلی - اصراف - راکت - قیمت دلار - بند باز - چاقو - تنگ - حقه |